DesktopOK 5.76

DesktopOK 5.76

Nenad Hrg – Freeware – Windows
Save and restore the positions of icons.
DesktopOK is a small but effective solution for user that have to change the screen resolution often.

Featutes:
Save your dearest icon locations for each screen resolution.
Each user can then have his own arrangement.
Minimises to tray area for easy access.
Launch at Windows startup.

DesktopOK does not have to be installed and can be executed easily from the desktop,
and can be carried on a small usb-stick or other memory device.

New in V. 1.36 03/28/2008
1. Bug: occasional crash after renaming the icon's layout.

New in V. 1.34 03/19/2008
1. Auto-save feature
2. Unicode support / Release of Asian, and Arab writings.

New in V. 1.21 02/24/2008
1. English translation
1. Windows-Manager

Tổng quan

DesktopOK là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Nenad Hrg.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DesktopOK là 5.76, phát hành vào ngày 06/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/03/2008.

DesktopOK đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

DesktopOK Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho DesktopOK!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có DesktopOK cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản